โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านปากดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-300082

director

นายชัชชัย ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ก่อตั้งขึ้นโดยราษฎรที่ประกอบอาชีพทำการประมงทางทะเล โรงเรียนหลังแรกตั้งอยู่ในที่ลุ่มป่าชายเลนติดชายทะเล ต่อมาที่ดินของโรงเรียนถูกคลื่นลม พัดกัดเซาะทำลายจนโรงเรียนได้รับความเสียหาย ราษฎรก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ โดยถอยร่นจากจุดเดิมขึ้นมาอีก

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านปากดอนสัก (อ.ส.ป.พงษ์พานิช )” โดยความร่วมมือของราษฎรหมู่ที่ ๗ บ้านปากดอนสักกับองค์การสะพานปลาพงษ์พานิช สร้างอาคารให้ ๑ หลังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมุงสังกะสี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๒๐ ไร่ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ๔ โดยมีนายสมาน รังสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ข ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยไม่มีชั้นอนุบาล ได้เปิดขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงทำให้โรงเรียนได้เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง

ปัจจุบัน นายอนันต์ ปานสังข์ ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านปากดอนสักเป็นสถานศึกษามีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้

คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณี วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสอดคล้องกับ บริบทของท้องถิ่น
๒. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
๖. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป
๓. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
๔. นักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๗. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์